Dobry ortodonta na terenie Unii Europejskiej

2019-02-06

Dobry ortodonta! Co warto wiedzieć o regulacjach unijnych?


Struktura Unii Europejskiej ulega pewnym zmianom, zwiększa się liczba osób starszych. To jest spowodowane wydłużeniem okresu życia, a również spadającym od lat 70 XX wieku wskaźnikiem narodzin. Stawia to bowiem przed Europą nowe wyzwania łączące się z potrzebą przekształcania systemów opieki zdrowotnej czy zmian w systemach emerytalnych. Oszacowano, że w 2025 roku ponad 20 % ludności Unii Europejskiej osiągnie swój wiek ponad 65 lat. Ten proces starzenia się społeczeństwa dotyczy naprawdę większości państw członkowskich, dlatego wówczas działania na rzecz seniorów powinny stać się takim elementem stałym w każdym z nich - mówi dobry ortodonta http://dobryortodontawarszawa.pl/


Natomiast Komisja Europejska dostrzegła, iż liczba ludzi w wieku starszym coraz bardziej rośnie, dlatego też pracuje nad tym, by zwiększyć pewną świadomość rządów państw Unii Europejskiej w kwestii włączania wszystkich seniorów do biernego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dosłownie każda osoba bez względu na swój wiek powinna mieć pełen dostęp do życia w swoim społeczeństwie, w którym odgrywa rolę i jak najdłużej cieszyć się własnym życiem. W takich sytuacjach należy postawić na kogoś takiego jak dobry ortodonta. Dość aktywne starzenie, które składa się z bardzo wielu ważnych elementów takich jak na przykład starzenie w dobrym zdrowiu, znaczna poprawa jakości życia w okresie starości czy również spełnianie się w życiu zawodowym, powinno być to propagowane i także udostępniane wszystkim seniorom zamieszkującym wszystkie państwa UE. O tych prawach seniorów związanych z wyżej wspomnianą ideą przeczytać można w określonej Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 2000 roku, z którą muszą być wszystkie zgodne działania instytucji UE i państw członkowskich zobligowanych do włączania prawa unijnego. Te informacje, które dotyczą tego zagadnienia znajdują się bowiem w rozdziale poświęconym równości oraz dotyczą niedyskryminacji ze względu na wiek. Wobec tego Komisja Europejska współfinansuje AGE Platform Europe, które jest powstałą w 2001 roku pewną siecią organizacji non-profit działających na rzecz oraz z udziałem ludzi 50+. Kluczowym celem AGE jest znaczne podniesienie świadomości seniorów zamieszkujących w krajach Unii Europejskiej na temat owych zagadnień, które najbardziej ich dotyczą. Postawmy zatem na dobrego ortodontę.


Przede wszystkim AGE skupia się na przeciwdziałaniu dyskryminacji, zatrudnieniu, bardzo aktywnym starzeniu się, walce z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, zagadnieniach na temat zdrowia, solidarności, a także dostępności do transportu publicznego czy też coraz to nowszych technologii. W listopadzie 2011 r. komisja uruchomiła pewny pilotażowy program Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Głównym jego celem jest znaczne wydłużenie średniej liczby przeżytych już lat obywateli Unii Europejskiej w bardzo dobrym zdrowiu Partnerstwo zakłada widoczną poprawę jakości życia osób starszych i wspieranie ich uczestnictwa w naszym życiu społecznym, a również zwiększenie wydajności systemów zdrowia czy też socjalnych. Kraje, które nie w pełni zdają sobie sprawy z tego, że ludzie starsi powinny stanowić pewien priorytet dla ich rządu, Komisja Europejska jak najbardziej stara się uświadamiać, jak wówczas ważna jest kwestia akurat seniorów korzystających z dobrego ortodonty. Jednym z ważniejszych działań, które miały to podkreślać było pewne ustanowienie roku 2012 Rokiem Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej. Faktem jest, że Unia Europejska zorganizowała oraz sfinansowała długi szereg konferencji, których głównym celem było uświadomienie tych odpowiednich ministerstw z poszczególnych państw o nowszych rozwiązaniach polityki senioralnej, które miałby znacznie poprawić sytuację ludzi starszych. Dosłownie każde państwo miało możliwość przedstawić swoje własne propozycje zmian ukierunkowanych również na stanowisko dobry ortodonta.


Natomiast w 2010 roku Unia Europejska zapoczątkowała pewną 10-letnią strategię Europa 2020 na rzecz dużego wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. W tym wstępie do dokumentu starzenie się ludzi zaliczono bowiem do podstawowych wyzwań, przed jakim stają kraje członkowskie Unii Europejskiej. W owych celach nadrzędnych tej strategii Europa 2020 znaleźć można te, które dotyczą osób starszych. Najistotniejszy z nich tyczy się zwiększenia poziomu zatrudnienia ludzi w wieku 20-64 lata do 75%, co miałoby widoczny wpływ na przyrost ilości osób starszych dość aktywnie działających na rynku pracy. Albowiem drugie z tych podstawowych założeń dotyczy walki z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym również pośród seniorów, których problem ten dotyczy też w życiu zawodowym - pamiętajmy o tym stawiając na dobrego ortodontę. Zatem jednym z podstawowych praw seniorów w Unii Europejskiej jest całkowity dostęp do ochrony socjalnej na całym terytorium, dlatego zostały uzgodnione pewne środki mające głównie na celu ochronę osób aktualnie albo w przeszłości mobilnych oraz objęcie ich systemem zabezpieczenia społecznego bądź ochroną socjalną. W takim przypadku ludzi starszych ma to znacznie ułatwić udział w życiu społecznym. Takie rozporządzenie w sprawie koordynacji systemów owego zabezpieczenia społecznego obowiązujące w dosłownie wszystkich państwach członkowskich na mocy tego prawa unijnego oraz mające pierwszeństwo przed określonym prawem państwowym przyczyniło się wówczas do wprowadzenia pewnych korekt w systemach zabezpieczeń w kilku państwach UE, jeżeli chodzi o dobry ortodonta. Taka koordynacja systemów zabezpieczenia może zapewnić obywatelom zachowanie ciągłości składek społecznych, a nawet w przypadku pracy w paru państwach i korzystanie z prawa do emerytury oraz opieki socjalnej na obszarze całej Unii Europejskiej. Zatem dzięki koordynacji zabezpieczenia społecznego, te osoby starsze, które pracowały w przeróżnych państwach członkowskich, przechodząc potem na emeryturę, mają już zapewnione świadczenie w takiej wysokości, która odpowiada uprawnieniom w tych poszczególnych państwach, w których świadczyły one prace. W związku z tym w roku 2010 Komisja Europejska zaczęła konsultacje społeczne, w których wszystkie zainteresowane strony opowiadały się za tym, jak bardzo skutecznie przeprowadzać pewne reformy mające wówczas zapewnić bezpieczne, prawidłowe oraz stabilne emerytury, jeżeli chodzi o dobry ortodonta.


Dobry ortodonta pamięta, że po wszystkich konsultacjach, Komisja zaproponowała w lutym 2012 roku tak zwaną Białą księgę czyli pewien plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych oraz stabilnych emerytur, wskazując bowiem środki na poziomie europejskim mającym za zadanie wspieranie reform emerytalnych. W owej Białej Księdze wskazane jest, bowiem w jaki sposób te krajowe systemy emerytalne wpływają na tę sytuację w Unii Europejskiej i na realizację założeń już wcześniej wspominanej Strategii Europa 2020. W tym zakresie ochrony socjalnej mieści się wówczas prawo seniorów do emerytury, której albowiem wysokość jest bardzo regularnie monitorowana poprzez organy Unii Europejskiej nakierowane na dobrego ortodontę. Wobec tego Unijny Komitet Ochrony Socjalnej, który non stop obserwuje sytuację socjalną a także rozwój polityki socjalnej w krajach Unii Europejskiej, ma za zadanie sporządzać co trzy lata pewne sprawozdanie na temat adekwatności emerytur. Wówczas sprawdza się w nim, czy emerytura zapewnia dość wystarczające środki finansowe, które chronią osoby starsze przed ubóstwem oraz zapewniające im naprawdę godny poziom życia. To sprawozdanie jest źródłem oceny systemów emerytalnych, a również przeprowadzonych w nim określonych reform, a też określa pewne potrzeby dalszych zmian.


Natomiast niewątpliwie kluczową i ważną kwestią dla osób starszych jest bardzo swobodny dostęp do opieki zdrowotnej w całej Unii Europejskiej. Ta opieka zdrowotna tuż po ochronie socjalnej jest bowiem najważniejszym wydatkiem finansowym państw. Znaczna większość z nich musi to konfrontować z nowymi problemami w związku ze znacznym starzeniem się społeczeństwa. Unia w ramach Otwartej Metody Koordynacji od 2004 roku pomaga opiece zdrowotnej oraz opiece długoterminowej i ma dostęp do nich. Także zapewnia jakość tych świadczeń i wypłacalność systemów zdrowotnych. Albowiem dla seniorów dużą wartość ma również wiedza na temat tego, w jaki to sposób i na jakich warunkach mogą oni korzystać z tej opieki zdrowotnej w innym kraju członkowskim UE, jeżeli chodzi o dobrego ortodontę. Takie prawo do informacji zapewnia pacjentom Dyrektywa w sprawie zastosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Wówczas Unia Europejska stara się wyjść z wsparciem do osób starszych, których dotknął wielki problem ograniczonej sprawności. Natomiast włączenie do życia społecznego ludzi niepełnosprawnych ma bowiem służyć realizacja Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. Już w marcu 2008 roku Komisja Europejska zorganizowała pewną konferencję pt. „Ochrona godności osób starszych - zapobieganie nadużyciom i zaniedbywaniu osób starszych”, a w kolejnych latach zainteresowała się tym tematem, między innymi tym nakierowanym na dobry ortodonta. W 2011 roku Komisja Europejska przeprowadziła następną konferencję na temat określonych nadużyć wobec osób starszych oraz ich godności, która miała bowiem na celu stworzenie europejskich instrumentów, zapobiegania tych nadużyć wobec osób starszych. Wówczas finansowanie tych działań zapobiegających łamaniu praw seniorów, a w szczególności zapobiegających maltretowaniu objął pewien unijny Program Daphne.