Analizy

Polska otwarta na innowacje

Fot. Pixabay

– Prezydent Andrzej Duda podpisał kilka dni temu tzw. drugą ustawę o innowacyjności. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na celu poprawę otoczenia prawnego działalności innowacyjnej i realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Podobnie jak tzw. pierwsza ustawa o innowacyjności likwiduje kolejne obszary ograniczające innowacyjność w polskiej gospodarce.– pisze w najnowszym komentarzu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Michał Heromiński.

– Zmiany wprowadzone ustawą należy pozytywnie ocenić. Obejmują one najistotniejsze obszary z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Ustawa wprowadza doniosłe zmiany w kilku kluczowych obszarach. – opisuje autor.

– Jednym z obszarów, którego dotyczy ustawa, jest szkolnictwo wyższe. W tym zakresie ustawa przewiduje poszerzenie możliwości działania spółek celowych, tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Wskazane spółki będą mogły, obok działalności komercjalizacyjnej, prowadzić również działalność gospodarczą, komplementarną do działalności komercjalizacyjnej. Proponowane zmiany zakładają także rozszerzenie pola działalności uczelni i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk poprzez wprowadzenie możliwości tworzenia przez nie spółek kapitałowych, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej – wyjaśnia Heromiński.

– Co istotne, ustawa umożliwia uczestnictwo partnerów biznesowych w takich przedsięwzięciach oraz korzystanie przez nich z infrastruktury badawczej należącej do partnerów naukowych. Wartym uwagi jest także poszerzenie katalogu możliwości ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego przez przedsiębiorców. Omawiane zmiany stanowią zatem ustawowy instrument zachęcający środowiska naukowe i biznesowe do wzajemnej współpracy badawczo-rozwojowej i komercjalizacyjnej – wskazuje ekspert.

– Uchwalona ustawa świadczy o tym, że administracja rządowa stara się wychodzić naprzeciw potrzebom zarówno instytucji naukowych, jak i prywatnych podmiotów prowadzących lub wspierających działalność innowacyjną. Warto odnotować, że druga ustawa o innowacyjności uchwalona została niewiele ponad rok po uchwaleniu pierwszej takiej ustawy, a w toku prac nad jej zapisami współpracował szereg organizacji społecznych i gospodarczych. Ograniczanie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej jest niezwykle istotne dla podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Szczególnie interesujące wydaje się wykorzystywanie w tym celu instrumentów podatkowych, poszerzanie katalogu instrumentów wsparcia stosowanych przez NCBiR oraz ułatwianie uczelniom i jednostkom naukowym wykorzystywania formy spółki prawa handlowego w prowadzonej działalności – podsumowuje autor.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top