Analizy

Podzielona płatność – zmiany w rozliczeniu podatku VAT

Fot. Pixabay

– Ministerstwo Finansów skierowało do sejmu kolejny projekt ustawy, który ma pomóc w zwiększeniu wpływów z podatków. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 września 2017 roku wprowadza do systemu podatku od towarów i usług (VAT) instytucję podzielonej płatności. Urzędnicy zakładają, że w ciągu dziesięciu lat wprowadzane rozwiązanie zwiększy wpływy budżetowe o 81 miliardów. Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2018 roku. – pisze w najnowszym komentarzu CAKJ Aleksander Treit.

– Zaproponowane przez ministerstwo rozwiązanie polega na umożliwieniu nabywcy towaru lub usługi realizowania zapłaty w taki sposób, aby kwota podatku VAT wykazana na otrzymanej fakturze, przekazywana była na specjalny rachunek bankowy dedykowany rozliczeniom VAT. Podatnik, który otrzyma zapłatę realizowaną w systemie podzielonej płatności będzie mógł swobodnie dysponować wyłącznie tą częścią otrzymanego wynagrodzenia, która stanowi wartość jego wynagrodzenia netto. Środki podatnika zgromadzone na jego rachunku bankowym przeznaczonym do prowadzenia rozliczeń podatku VAT (rachunek VAT) będą mogły być wykorzystane przez podatnika tylko we wskazany w ustawie sposób. Z takiego rachunku podatnik będzie mógł przede wszystkim płacić podatek VAT wynikający z faktur otrzymywanych od swoich dostawców (podatek naliczony VAT) lub regulować swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT. – opisuje ekspert CAKJ.

[PRZECZYTAJ PEŁNĄ WERSJĘ KOMENTARZA]

– Co ciekawe, proponowane rozwiązanie zakłada dobrowolność stosowania wprowadzanego mechanizmu. Istotne przy tym jest, że chociaż zastosowanie podzielonej płatności będzie miało wpływ na rozliczenia podatkowe wystawiającego fakturę, decyzja o stosowaniu metody będzie należała wyłącznie do nabywcy towaru lub usługi. – wyjaśnia Treit.

– Należy równocześnie zwrócić uwagę na fakt, że zasadnicza część kosztów związanych z wprowadzeniem planowanego rozwiązania obciąży bezpośrednio lub pośrednio podatników VAT. W szczególności podatnicy VAT będą zmuszeni ponieść nakłady na dostosowanie do wprowadzanych zmian informatycznych systemów księgowych, ponosić dodatkowe koszty związane z księgową obsługą procesu rozliczeń z kontrahentami oraz koszty związane z zamrożeniem kapitału na rachunkach VAT. Należy się także spodziewać, że koszty dostosowania systemów bankowych do nowych regulacji również obciążą pośrednio klientów banków– zauważa autor.

– Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności niewątpliwie przyczyni się do uszczelnienia systemu podatku VAT. Wejście w życie nowelizacji będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na dochody sektora finansów publicznych, ale również zwiększy krajową konkurencyjność uczciwych podatników VAT. Wzrost obciążeń administracyjnych związanych z podatkowymi rozliczeniami przedsiębiorstw negatywnie wpłynie natomiast na konkurencyjność polskich podatników w wymiarze międzynarodowym. Niepokoić może również fakt, że zasadniczą część obciążeń związanych z wprowadzeniem zmiany poniosą podatnicy, a brak jest szacunków wskazujących na wysokość spodziewanych kosztów w tym zakresie. – podsumowuje nasz ekspert.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top