Dzieje się

Chcą prezydenckiej inicjatywy w obronie życia

Fot. Radosław Czarnecki/Wikimedia Commons

Za pośrednictwem portalu CitizenGO rozpoczęto zbieranie podpisów pod apelem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o inicjatywę ustawodawczą w obronie prawa do życia na każdym jego etapie. Apel nawiązuje do niedawnych wypowiedzi medialnych, w których opowiedział się za prawną ochroną życia dla osób niepełnosprawnych.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że należy wprowadzić rozwiązania prawne, które będą chroniły życie nienarodzonych, u których stwierdzono jakieś niepełnosprawności, np. dzieci dotkniętych zespołem Downa. Ich sytuacja obecnie jest dramatyczna. To jest coś, z czym ja absolutnie nie mogę się pogodzić. Te dzieci powinny się narodzić i móc normalnie, szczęśliwie dalej żyć i funkcjonować w naszym społeczeństwie. Tę szansę im się zabiera. Uważam, że uczciwe państwo nie powinno na to pozwolić – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego”.

Autorzy apelu opublikowanego na portalu CitizenGO zwrócili się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy: „Panie Prezydencie,

dziękuję za słowa z wywiadów, w których jednoznacznie opowiedział się Pan Prezydent za prawną ochroną życia nienarodzonych dzieci, u których stwierdzono podejrzenie niepełnosprawności.

W pełni zgadzając się z Panem Prezydentem, że „uczciwe państwo nie powinno pozwolić” na zabieranie tym dzieciom szansy na narodzenie, proszę o skierowanie do Parlamentu inicjatywy ustawodawczej, która uniemożliwiłaby dalsze legalne zabijanie chorych dzieci.”

Pod koniec lutego z podobnym apelem wystąpiła Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. – Wobec zbliżającego się Narodowego Dnia Życia zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o przedstawienie w tym dniu orędzia solidarności i poparcia dla powszechnej ochrony życia od poczęcia (najlepiej przez zapowiedź inicjatywy ustawodawczej odpowiadającej zarówno deklaracjom składanym w ostatnich tygodniach przez Pana Prezydenta, jak i stanowisku jego obozu wyrażonemu w entuzjastycznym poparciu we wrześniu RP 2013 dla złożonego przez 450 tysięcy Polaków projektu społecznego zakazującego tzw. aborcji eugenicznej), a także wezwania wszystkich władz publicznych do efektywnego wykonywania przepisów prawa, które już chronią życie, choć wskutek obstrukcji i dezinterpretacji nie mają często właściwych praktycznych następstw. Bez takiego jasnego stanowiska, domagającego się skutecznego wykonywania przepisów chroniących życie, ich rola będzie zawsze sprowadzana do politycznej i niewiążącej prawnie fasady, podnoszonej co jakiś czas przeciw działaniom obrońców życia – napisano w deklaracji Rady.

Konstytucjonalista, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Zoll już w 2013 roku, kiedy Komisja Kodyfikacyjna przy Ministerstwie Sprawiedliwości, której przewodził, zaproponowała poszerzenie prawnej ochrony życia ludzkiego mówił, że sprawa aborcji „powinna być wreszcie porządnie uregulowana”. – W imię tego musimy się zmierzyć ze skutkami społecznymi tej debaty. Nie zasłaniajmy się poprawnością polityczną – podkreślił w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”. – Wiele osób nie przyznających się do przynależności do Kościoła, chce chronić życie od poczęcia. To wartość uniwersalna – stwierdził w rozmowie w TOK FM.

Już w 1997 roku Trybunał Konstytucyjny, w uzasadnieniu do swojego orzeczenia odnośnie prawnej ochronie życia, stwierdził: „Podstawowym przymiotem człowieka jest jego życie. Pozbawienie życia unicestwia więc równocześnie człowieka, jako podmiot praw i obowiązków. Jeżeli treścią zasady państwa prawa jest zespół podstawowych dyrektyw wyprowadzanych z istoty demokratycznie stanowionego prawa, a gwarantujących minimum jego sprawiedliwości, to pierwszą taką dyrektywą musi być respektowanie w państwie prawa wartości, bez której wykluczona jest wszelka podmiotowość prawna, tj. życia ludzkiego od początków jego powstania. Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju.” Zapisano tam także: „Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej.” Dodano również: „Objęcie tej fazy życia ludzkiego ochroną konstytucyjną znajduje zresztą potwierdzenie w ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 30 września 1991 r. Konwencji Praw Dziecka, której preambuła deklaruje w akapicie dziesiątym, nawiązując do Deklaracji Praw Dziecka, iż dziecko z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, a zwłaszcza właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. Ujęcie tej reguły w preambule Konwencji musi prowadzić do wniosku, iż zawarte w Konwencji gwarancje odnoszą się również do prenatalnej fazy ludzkiego życia.”

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top